សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ

រចនាសម្ព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ

សាកលវិទ្យាល័យ​ការពារ​ជាតិ​ ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ដឹកនាំ​ និងផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់ពី ក្រសួងការពារជាតិ​ និងមាន​រចនាសម្ព័ន្ធ​ចាត់តាំង​ដូចខាងក្រោម៖