សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ

ការប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៏ និងខែ រវាងនាយផ្នែក នាយការិយាល៍យ និងនាយករង ក្នុងមជ្ឍមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ