សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ

ការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាព

នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិមាន៥មហាវិទ្យាល័យហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងមានកម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់រវាងមហាវិទ្យាល័យនិមួយៗក្នុងគោលបំណងអោយសិស្សនិស្សិតទាំងអស់បង្កើតមិត្តភាពគ្នានិងគ្នា ចេះសាមគ្គីគ្នា ហើយជាពិសេសជាងនេះទៀតគឺកីទ្បាធ្វើអោយយើងមានសុខភាពល្អនិងមានកំលាំងរឹងមាំ។